HomeОбщи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

НА ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ ОТ „СТРИЙТ ЕКСПРЕС” ЕООД.

 

 

 

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

Чл. 1. С тези Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от „СТРИЙТ ЕКСПРЕС” ЕООД, се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при предоставянето им.

Чл. 2. Тези Общи условия са задължителни за Изпълнителя и за Възложителя и са неразделна част от индивидуалния договор сключен между тях, в случай, че е сключен такъв.

Чл. 3. Възложители на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 4. За неуредените в тези Общи условия понятия и събития се прилага Законът за пощенските услуги и законодателството на Република България.

 

РАЗДЕЛ II

Обхват и характеристики на услугите

Чл. 5. Изпълнителят предоставя чрез пощенската си мрежа следните неуниверсални пощенски услуги:

 1. Куриерски услуги за територията на град София;
 2. Приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, предаването им чрез електронни съобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки.
 3. Населените места в общините Банкя, Божурище, Костинброд, Нови Искър, Кремиковци, Бухово, Елин Пелин, Лозен, Панчарево, Бистрица, Казичене, Железница и Владая не са включени в услугата.  

РАЗДЕЛ III

Условия за достъп

Чл. 6. Изпълнителят гарантира равнопоставен достъп на всички потребители до предоставяните услуги.

Чл. 7. Пратки се приемат от адрес на Подателя в рамките на определено работно време.

Чл. 8. Работното време на Изпълнителя е всеки делничен ден от 8:30 до 17:00.

Чл. 9. Възложителят носи отговорност за посочени неверни и неточни данни в товарителницата на Изпълнителя, като отговорността му е съизмерима с нанесените вследствие на това щети.

РАЗДЕЛ IV

Начини на заплащане

Чл. 10. (1) Цените на услугите се определят от пощенския оператор.

(2) Заплащането се извършва в брой, безкасово или по друг начин определен от Изпълнителя.

Чл. 11. Пощенските услуги могат да се заплащат и в срокове, определени съгласно сключените индивидуални договори по чл. 2 от тези Общи условия.

Чл. 12. (1) Цените за заплащане на услугите са посочени в Ценовата листа на Изпълнителя.

(2) Цените по ал. 1 се предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в началото на всяка календарна година.

Чл. 13. При промяна в ценовата си листа, Изпълнителят уведомява потребителите по договори с 30-дневно писмено предизвестие.  

РАЗДЕЛ V

Условия за приемане и доставяне на пощенски пратки

Чл. 14. Пратките се приемат и предават от куриер на Подателя и Получателя пряко или на упълномощено от тях лице.

Чл. 15. (1) При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно разпорежданията на Подателя. Обявяването на точен адрес (населено място, улица, жилищен квартал, блок, номер, вход, етаж, апартамент, телефон и др.) на Подател и Получател е задължително.

(2) С попълването на товарителницата Подателят декларира, че:

– Потвърждава вписаните данни;

– Поема пълна отговорност, ако вписаните данни са неточни или неверни;

– Познава и е съгласен с настоящите Общи условия.

Чл. 16. Изпълнителят приема пратки от потребителите във вид, отговарящ на следните изисквания

 1. Възложителят сам определя опаковката на пратката;
 2. Всички необходими документи следва да са попълнени и приложени към пратката;
 3. Пратката да не подлежи на ограниченията по чл. 28;
 4. Пратката да не е със съдържание, което може да доведе до нарушаване на целостта, съдържанието, опаковката и вида на другите пратки, транспортирани от Изпълнителя.

 Чл. 17. (1) При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пощенските пратки, Изпълнителят при приемането им изисква от Подателя/Възложителя съгласие за извършване на проверка. При отказ, Изпълнителят не приема пратката.

(2) В случай, че има достатъчно основание да счита, че вече приета пощенска пратка съдържа забранени предмети и вещества, Изпълнителят изисква писмено съгласие от Подателя или Получателя за отварянето й. При отказ или липса на отговор в 3-дневен срок, Изпълнителят уведомява прокуратурата, която разпорежда на компетентните органи да извършат проверка.

 Чл. 18. При поискване от страна на Подателя/Възложителя, Изпълнителят може да извърши допълнителна застраховка на пратката при нейното приемане, която да покрива реалната стойност на същата при възникване на щети или загуба. Застраховката не покрива вреди, щети или пропуснати ползи, предизвикани от закъснение.

(1) Застраховка на пратка – 0.35%  от обявената от изпращача стойност на пратката, но не по-малко от 1.00 лв. Чупливи пратки /стъкло, порцелан, фаянс, плексиглас/ е възможно да се застраховат при застрахователна премия от 0.5% от обявената от изпращача стойност, но не по-малко от 1.50 лв.

(2) При настъпило застрахователно събитие, Застрахованият е длъжен да докаже стойността на пратката, чрез представяне на фактури, митнически декларации, договори за покупко-продажби независимо от естеството на стоките, които са застраховани. Мобилни апарати, компютри и електроника се застраховат само в случаите, в които клиентът разполага със списък на идентификационните номера на мобилните телефони (imei) или фабричните номера на преносимите компютри.

(3) При настъпване на застрахователно събитие и невъзможност от страна на Застрахования да предостави исканата информация, Застрахователят ще откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

Чл. 19. В случай на отказ от страна на Получателя да получи пратката, това обстоятелство се вписва в товарителницата и се удостоверява с подпис на Получателя. В случай на отказ от страна на Получателя да положи подпис, това се удостоверява от куриера, осъществяващ доставката на пратката.

 

Чл. 20. (1) При отказ на Получателя да получи и заплати доставката на пратката или при наличие на обективни причини, осуетяващи извършването на доставката (продължително отсъствие на получателя от посочения адрес, смърт на получателя, неверен или непълен адрес на получателя и други), Изпълнителят уведомява Подателя/Възложителя. Пратката се връща обратно в 7-дневен срок, като Подателят/Възложителят следва да заплати цената на услугата в двете посоки.

(2) Изпълнителят не носи отговорност при отказ на Подателя/Възложителя да получи обратно пратката и да заплати цената на услугата в 7-дневен срок след уведомяването за връщането на пратката.

(3) При пренасочване на пратка на нов адрес поради грешен адрес на Получателя, пратката се доставя с нова товарителница след заплащане на цената на първата по ал. 1. Сумата по новата товарителница е дължима от Подателя/Възложителя, пожелал промяната. Разпореждането за пренасочване се прави писмено от Подателя/Възложителя или Получателя.

Чл. 21. Потребителите се съгласяват с пренасочване на пратката, включително и транспортиране през разпределителни центрове в случай, че Изпълнителят счита това за необходимо. В тези случаи Потребителите не заплащат допълнителна цена.

Чл. 22. Всички пратки се претеглят контролно в складовете на Изпълнителя и при установена разлика с обявеното тегло, Възложителят се таксува по реално установеното, което се отразява върху товарителницата на пратката.      

Чл. 23. Непотърсени пратки в срока, посочен в чл. 20, ал. 2 от настоящите Общи условия се съхраняват от Изпълнителя в срок от още 14 дни.

РАЗДЕЛ VI

Права и задължения на потребителите

Чл. 24. Потребителите имат право:

 1. да изискват сключване на договор за ползване на всички пощенски услуги, предлагани от Изпълнителя;
 2. да получат пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Изпълнителя услуги;
 3. да опаковат пратките във вид годен за транспортиране, като всички следствия от неизпълнение на това задължение са за тяхна сметка, риск и отговорност;
 4. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по чл. 37 от настоящите Общи условия;
 5. да получат обезщетение в случаите и по реда на Раздел IX;
 6. да получат обратно пратката си при отказ на Получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на Изпълнителя за връщането й.

Чл. 25. Потребителите се задължават:

 1. да опаковат пратките във вид годен за транспортиране, като всички следствия от неизпълнение на това задължение са за тяхна сметка, риск и отговорност;
 2. да предплатят цената на услугата, съгласно обявените по чл. 12, ал. 1 цени, освен ако не е посочен друг начин на плащане в индивидуалния договор или допълнителното споразумение;
 3. да отговарят за вреди, причинени от подадени от тях пратки на Изпълнителя, на служители на Изпълнителя или на други пратки/лица, като отговорността им е съизмерима с нанесените щети;
 4. да предоставят максимално пълна и вярна информация за получателя и пратката, съгласно изискванията на настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ VIІ

Права и задължения на Изпълнителя

Чл. 26. Изпълнителят има право:

 1. да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки;
 2. да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно;
 3. да доопакова или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им;
 4. да не приема пратки, неотговарящи на изискванията по чл. 16 или съдържащи забранените за превоз вещества или материали, изброени в чл. 28;
 5. да получи обявеното в актуалната ценова листа или договореното в индивидуален клиентски договор възнаграждение за предоставяне на съответната услуга;
 6. да получи обезщетение от потребителите за причинени от техните пратки щети, нанесени на имуществото или служителите на Изпълнителя или на другите пратки;
 7. да сключва индивидуални договори, посочени в чл. 2 от тези Общи условия

Чл. 27. Изпълнителят се задължава:

 1. да гарантира на всички потребители равнопоставен достъп до предлаганите от него услуги;
 2. да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;
 3. да предостави на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, както по искане на потребителите справки за условията и реда за ползване на услугите;
 4. да разглежда и взема становища по рекламации и предложения от потребителите в едномесечен срок от датата на подаването им;
 5. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите законови разпоредби за защита на личните данни;
 6. да обезщети потребителите, съгласно Раздел IX;
 7. да уведоми във възможно най-кратък срок Потребителите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
 8. да определи срокове за доставяне на пощенските пратки;
 9. да предостави общите си условия и ценови листи безплатно на потребителите при поискване.

 

 

РАЗДЕЛ VIІI

Забранени за пренасяне предмети и вещества

Чл. 28. Изпълнителят, съгласно изискванията на чл.90 от Закона за пощенските услуги, забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните предмети и вещества:

 1. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 2. оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
 3. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на служителите на Изпълнителя или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
 4. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 5. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 6. В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

 

 

РАЗДЕЛ ІХ

Процедури за рекламации и обезщетения

Чл. 29. Потребителите имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване срока за доставяне и при неизпълнение от страна на Изпълнителя на договорните задължения.

Чл. 30. При получаване на пратката Възложителят трябва да провери съдържанието ѝ в момента на получаването ѝ в присъствието на куриера, като в случай, че бъде установено, че пратката е повредена, ограбена или унищожена, се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Възложителя и куриера на Изпълнителя.

Чл. 31. Потребителите реализират правото си по чл. 29 като подават до Изпълнителя жалби и рекламации.

Чл. 32. (1) Рекламация за повредена, ограбена или унищожена пратка се подава от Възложителя в 14-дневен срок от датата на съставяне на констативния протокол.

 • Рекламация за загубена пратка се подава в 14-дневен срок от датата на съставяне на констативен протокол, че пратката е загубена.
 • За неспазване на срока на доставяне, рекламации се подават в 14-дневен срок от датата на получаване на пратката, посочена в издадената товарителница.

Чл. 33. (1) Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на Изпълнителя суми без отлагане или прихващане.

(2) При предявяване на рекламация се представят следните документи: екземпляр от товарителницата, констативен протокол за повредени, ограбени или унищожени пратки, други документи, удостоверяващи съдържанието и стойността на пратката, в случай, че са издадени такива.

Чл. 34. За счетените за основателни рекламации, размерът на обезщетението за:

 • унищожена или загубена пратка, която не е застрахована по реда и условията на чл. 18 от настоящите общи условия, възлиза на утроената стойност на цената за извършване на куриерската услуга, но не повече от 18.00 лв. за пратки на територията на град София;
 • за недоставена в срок пратка на територията на град София (за срок на доставка от 1 работен ден се счита края на следващия работен ден), възлиза на стойността на цената за извършване на куриерската услуга, освен в случаите когато съгласно тези Общи условия Изпълнителят не носи отговорност за неспазване параметрите на услугата.

Чл. 35. Независимо от условията на чл. 34, размерът на обезщетението за застраховани пратки покрива обявената застрахователна стойност.

Чл. 36. (1) Изпълнителят не носи отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако изпълнението е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове и др., които се установяват от съответните компетентни органи.

(2) В случаите по ал. 1 Изпълнителят ще предприема необходимите действия за минимизиране на загубите и съгласуване на общи действия за преодоляване на описаните обстоятелства, като разходите по действията от страна на Изпълнителя за защита на интересите на Възложителя, следва да бъдат възстановени.

Чл. 37. Срокът за отговор на рекламация е 30 дни от датата на подаване на рекламацията.

Чл. 38. Срокът за изплащане на обезщетения по счетени за основателни рекламации е 45 дни от датата на изготвяне на отговора на рекламацията.

 

РАЗДЕЛ X

Ред за разрешаване на спорове и други съществени условия по предоставянето и ползването на пощенски услуги

Чл. 39. Възникнали спорове между Изпълнителя и Възложителя се решават по взаимно съгласие чрез непосредствени преговори и допълнителни споразумения между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията и други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ ХІ

Дефиниции

Чл. 40. По смисъла на настоящите Общите условия:

“Пощенски пратки” са пратки, които съдържат предмети с такива физически качества и технически параметри, които позволяват пренасянето им чрез мрежата на “СТРИЙТ ЕКСПРЕС” ЕООД.

“Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услуги, включени в обхвата на неуниверсалната пощенска услуга като подател или получател.

“Подател/Възложител” е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенска пратка.

“Получател” е физическо или юридическо лице, посочено в адреса на пощенската пратка, за което те са предназначени.

“Приемане на пощенски пратки” е дейност на “СТРИЙТ ЕКСПРЕС” ЕООД по получаване на пощенските пратки, подадени от подателите на куриер или в местата за достъп.

“Пренасяне на пощенски пратки”  е дейност на “СТРИЙТ ЕКСПРЕС” ЕООД, включваща процеса от приемането до доставянето на пощенските пратки.

“Доставяне на пощенски пратки” е дейност, която започва от сортирането в центъра за доставяне и завършва с връчването на пощенските пратки на получателите.

“Повредена пратка” е пратка, чиято цялост е нарушена.

“Загубена пратка” е пратка, която не е доставена обратно на Възложителя.

“Ограбена пратка” е пратка, на която липсва част или цялото съдържание.

“Унищожена пратка” е пратка, която е увредена по такъв начин, че не може да бъде използвана по предназначение.

“Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

 

 

РАЗДЕЛ ХІІ

Изменения и допълнения на Общите условия. Влизане в сила

Чл. 41. Изменения и допълнение в настоящите Общи условия могат да се правят, когато се наложи, по инициатива на “СТРИЙТ ЕКСПРЕС” ЕООД и по инициатива на Комисията за регулиране на съобщенията;

Чл. 42. Изменения и допълнения в отделните условия по договора по чл. 2 се правят по взаимно съгласие на страните.